Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Tapasztalatok és feladatok az MSZR regionalizálása
és szimulációs célú felhasználása kapcsán

Dr. Pitlik László

egyetemi adjunktus, mb. tanszékvezetõ
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Gazdasági Informatika Tanszék,
2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.

Elõzmények: 1995 õsze óta folyik Magyarországon az EU (EUROSTAT) által megszabott irányelvek szerint a mezõgazdasági számlarendszer (rövidítve MSZR, ill. EAA = Economic Accounts for Agriculture, ill. LGR = Landwirtschaftliche Gesamtrechnung) kidolgozása és az ezen adatalapokra támaszkodó modellek és szimulációk fejlesztése. Az alapadatbázisok egyrészt országos, másrészt regionális (megyei) szinten kerültek kidolgozásra.

Résztvevõk: Az országos szintû projektben az AKII koordinálásában a KSH, a PM, az FM és a GATE vettek részt a bonni ASA és a bonni egyetem Agrárpolitikai Intézetének szakmai útmutatásai alapján. A regionalizálás - együtthaladva az országos adatbázis fejlesztésével - az ACDI&VOCA támogatásával a GATE Gazdasági Informatika tanszékén került kidolgozásra 1997 során.

Célkitûzés: Az országos MSZR alapadataiból kiindulva, (melyek a magyar agrárszektor teljességét, ill. termékeit és ágazatait reprezentáló statisztikai és egyéb adatok alapján egy fajta konzisztens tükörkép kialakítását fogalmazták meg célul), kifejlesztésre került egy olyan EXCEL-alapú keretrendszer, mely lehetõvé teszi az aggregációk után fennmaradó mintegy 2000 országos adat megyei szintre való szétbontását úgy, hogy az országos szinten megvalósuló konzisztencia nem csak a megyei adatok összegeként jelentkezik, hanem az egyes megyék szintjén is biztosítható.

Módszer: A regionalizálás alapja a megyei bontású statisztikai alapadatok idõsora, melyek szakmailag értékes kombinációi alapján a vektoros szétbontást megalapozó szakértõi vélemények évrõl évre leképezhetõk. A megyéken belüli inkonzisztenciák felfedését és kiküszöbölését korrekciós koefficienseken keresztül lehet biztosítani.

Eredmények: Az országos adatok módszertani fejlõdésével egyidõben rendelkezésre bocsáthatók ezek megyei bontású változatai is. A regionalizálás során az esetlges országos adathibák kiszûrhetõk. A megyei bontás lehetõvé teszi a megyék agrártermelésének globális, termékek szerinti, ill. ágzatok szerinti összevetését, jövedelmezõségi, hatékonysági, stb. rangsorok képzését. Ez az összehasonlítás szolgálhat alapul a térségfejlesztési stratégiák kidolgozásához, ill. a agrártámogatási alternatíváinak értékeléséhez.

Szimulációk: A bemutatott adatalapokra támaszkodva az AKII koordinálásában elkészült az 1995-ös konkrét ill. az 1986-1990-es évek átlagát reprezentáló fiktív év adatbázisa és ennek összehasonlítása az Integrációs és Stratégiai Munkacsoport számára. Az összehasonlítás eredményeként kirajzolódtak azok az ár- és árarányhatárok, melyek az egyes ágzatok és termékek, ill. az agrárszektor teljessége esetére jelzik a korábbi években már realizált termelési potenciál közgazdasági következményeinek várható körvonalait.

Háttérinformációk

A MSZR országos kidolgozásának kronológiája:

Fogalmi lehatárolások:

MSZR = a nettó koncepció szerinti szektorális jövedelem kategóriák képlet sora

MSZR folyamatelemzéssel = ágazati jövedelemelszámolást lehetõvé tevõ bontású MSZR

SPEL = (többek között) konzisztencia vizsgálatra képes kontroll rendszer

PIT = agrárpolitika-orientált szimulációs és prognosztikai adatbázis-és modulrendszer

A Mezõgazdasági Számlarendszer tartalmi jellemzése

A Mezõgazdasági Számlarendszer (MSZR) a tesztüzemi hálózat és a MIS (Market Information System) mellett az EU agrárpolitikai információs rendszerének egyik alappillére, mely lehetõvé teszi az EU által megadott termékkörre vonatkozó termelési, felhasználási, technológiai adatok konzisztens rendszerben való összefogása révén a termelési érték, hozzáadott érték és jövedelem pozíciók rövidtávú elõrejelzését, illetõleg agrárpolitikai intézkedések várható hatásának aggregált, valamint regionális és ágazati bontású szimulációját.

A MSZR nem egy új fajta agrárstatisztika, hanem sokkal inkább egy, a statisztikai alapokat szakértõi munkával kiegészítõ tervezési és elemzési instrumentum.

A MSZR a belépési tárgyalások mezõgazdasági vonatkozású számításaihoz szolgáltat az EU (ill. OECD és a FAO) által is elfogadott módszertani alapot.

A MSZR elkészítése az EU tagországok számára minden naptári évben kötelezõ. A MSZR eredményeit elõrerögzített menetrend szerint kell az EUROSTAT-nak megküldeni úgy, hogy az elsõ országos jelentés az aktuális év novemberében el kell, hogy készüljön. Így a MSZR egy dinamikus kategória, melyet elõrejelzõ jelleggel a "MSZR-alapú modellek és szimulációk" almunkacsoport készít el úgy, hogy a - nemzeti számlákba ágyazott - végsõ KSH-verziót egyre pontosabban megalapozza.

A MSZR módszertanában hamarosan bizonyos változások várhatók, melyek a jelenlegi keretfeltétek között jól integrálhatók lesznek a PIT-rendszerhez, s egyben pozitív irányú elmozdulást jelentenek a hazai adatok értékét tekintve.

A jelenlegi MSZR az intézményi elv (vö. SNA) helyett termékekre koncentrál, a terméklista minden elemére rögzítve ennek összes mennyiségét, felhasználását és az elõállítás körülményeit, független azonban a termelés helyétõl és a termelõ személyétõl, (vagyis pl. a kistermelés becslése elengedhetetlen). A mezõgazdasági üzemek nem mezõgazdasági tevékenysége nem szerepelhet a kimutatásokban.

A terméklistában csak a mezõgazdaság elsõdleges outputjai szerepelnek (a kész vetõmag, ill. a vágott állat, mint feldolgozott produktum már nem). Magyar specialitásként a halászatot a MSZR-ben elszámoljuk.

A MSZR az országot, mint egy egységes üzemet szemléli, s ebbõl következõen a mezõgazdasági termelésben érintettek közötti termékforgalom (pl. vetõmag, takarmány) csak a végtermék értékén keresztül kap szerepet a számításokban. Így az eddigi KSH elemzések halmozott termelési értékénél kisebb a MSZR-ben szereplõ végsõtermelési érték.

A MSZR jelenleg bõvített formában, azaz ágazati bontásban (folyamatelemzéssel együtt) kerül elkészítésre, ami növeli az adatfeldolgozás szakmai hitelességét.

A MSZR-ben szereplõ árak általában az adott felhasználási célra termelt nyerstermék ÁFA-mentes piaci/felvásárlási ára, kivéve a mezõgazdasági jellegû ráfordítások (pl. vetõmag, takarmány) esetét, ahol is az elõállítási árral kell kalkulálni.

A MSZR-ben az agrár támogatások közül csak azokat kell feltüntetni, amelyet a terméklistában szereplõ termékek termelõi közvetlenül kapnak. A termékpálya egyéb pontjaira folyósított támogatások hatása az árakon keresztül gyûrûzik tovább. Kamattámogatás elszámolandó, de beruházási támogatás már nem.

A MSZR-ben az amortizáció újrabeszerzési értéken kerül elszámolásra.

A MSZR eredményei (termelési érték, hozzáadott érték, jövedelem) a KSH hasonló számításaival szemben úm. teljesen más számokat eredményeznek, melynek oka összetett: (tevékenységi elv az intézményi elv helyett, a feldolgozott és ún. nyers termékek elkülönítése, újrabeszerzési értéken figyelembe vett amortizáció, felhasználási cél szerint súlyozott átlagárak, ...). A két számsor egymáshoz képesti módszertani levezetése a közel jövõ feladata.

Terjesztett (terjeszthetõ, terjesztendõ) információk

Adatáramlás

Jelmagyarázat:

File

Tartalom

Adatforrás

TIER.XLS

Állatállományok és termelés

KSH termékmérlegek, állománylétszámok idõsorai, hipotézisek

KSH_PB1.XLS

Termékmérlegek (fõbb növények)

KSH (részletes mérlegek, árak)

KSH_PB2.XLS

Termékmérlegek (egyéb növények)

KSH (egyszerûsített mérleg, árak)

UMFG.XLS

Vetésszerkezet

AKII (MSZR-munkacsoport)

INPUT.XLS

Ágazati költségelszámolás

AKII (1996-ra vö. tesztüzemi adatok)

ISM.XLS

Ágazati fajlagos ráfordítások (naturális)

KSH adatok alapján hipotetikus úton

(NPK, energia, vetõmag, vegyszer)

FAKTOR.XLS

Értékcsökkenés, bérek, földbérlet, adók, támogatások, kamatok

AKII (MSZR-munkacsoport a PM, az FM és a KSH szakértõire támasz-kodva)

PREIS.XLS

Ráfordítások árai

AKII

Forrás: Quiring (Universität Bonn)-Pitlik (GATE)

Irodalomjegyzék

Oros I., Pitlik L., 1996: MSZR kézikönyv, AKII

Pitlik L., 1996: Agrárinformatikai szöveggyûjtemény, 3. bõvített kiadás, Agroconsult Kft. Gödöllõ

Pitlik L., 1997: Erfahrungen und Nutzung der LGR in Ungarn, ASA, Bonn

Pitlik L., 1997: SPELGR-dokumentáció, https://miau.my-x.hu, GATE

Quiring A., 1997: Munkacsoportjelentés, Bonn


Az utolsó módosítás: 2018.10.27.
© miau