BSC_GVAM1: Gazdasgi Informatika I.
(Gdll - Nappalos, Levelez)

Hrek szma: 455