A MIAÚ/RIIRCORE/MY-X online tanácsadási szolgáltatások hírei:

Technikai segédlet


Dátum Forrás Hír
2010.XII.07.ITT(Záró)vizsga más szemmel: Minden vizsgatétel arra való (szemben a klasszikus tétel-kidolgozási logikával, mely keretében egy csoport felosztja tagjai között a témaköröket, a sajátjait mindenki univerzális jelleggel kidolgozza, majd mindenki megtanulja a kidolgozott anyagokat), hogy a vizsgázó személyiségét, mint egy már előtt képet/fotót előhívja, vagyis a vizsgázó megkísérelje saját tapasztalati tőkéjét és az egyes tételek kulcsszavait egy közös tanmesében összefoglalni. Ha lehet, akkor a tanmese legyen képes több tantárgy és/vagy több tétel kulcsszavait olyan keretbe foglalni, melyben a tananyag a kritizálandó best practice, s a 'kidolgozott' tétel a kritika és a kitörési pontok logikus rendszere. Így tanulni a hagyományos értelemben nem kell és nem is érdemes. Ehelyett érni/alkotni kell a vizsgázónak... Ami nem könnyű, de szép kihívás, míg a magolás értelmetlen...
2010.XI.22.ITTElit-képzés vs. tömegképzés (SUECR-modell!): Az elitet, az ÉRTELMISÉGIT az különbözteti meg pl. a diplomát szerzett tömegektől, de papírok nélkül is mindenki mástól, hogy képes fenntartható/egyensúlyi (azaz nem demagóg) célok felismerésére, képes az odavezető (alternatív utak) utak feltárására (azaz a mérlegelésre, a kompromisszumra), képes a megoldáshoz szükséges bizonyítékok (adatok) feltárására és képes a bizonyítások elvégzésére (vagyis nem csak hiszi, amit tennie kell, hanem tudja is, hogy meg kell tennie), s végül képes új célok beazonosítására (akár az előző céloktól eltérő, azaz) egy fajta korrekciós irányváltás felismerésére a rendszer stabilitása érdekében.
2010.XI.11.ITTGátszakadás előtti utóvéd-harcok: Megtört a jég! Megrepedt a gátfal! Vagyis több apró csoda is történt az elmúlt időszakban, s így csokorba szedve (egyelőre még anonim módon) igazán megnyugtató képet mutatnak együtt: Egy MSC-s Hallgató esetében az egyik tárgyfelelős a TDK-dolgozat alapján adott saját tárgyából jegyet. Két másik MSC-s Hallgató BSC-s kutatási témáját ötvözte egy-egy tantárgyi feladatba, s ezek is elfogadásra kerültek, noha így (a masszív innováció kapcsán) a tantárgy teljes mértékben újraértelmezésre került. A GVAM képzés keretében az első megkérdezett tantárgyfelelős azonnal pozitívan nyilatkozott arról, hogy több szemeszteren és tantárgyon átnyúló önálló feladatokkal kell ellátni a Hallgatókat. S az, hogy publikációra képes Hallgatói feladat-sorozatok születnek több oktató együttműködésében azonos tárgyfelelős mellett, ill. hogy az új oktatók leteszik ugyanazt a vizsgát, amit egy Hallgatónak is le kell tenni, már csak hab azon a tortán, mely végre reálissá teszi: nagytömegű Hallgató, tantárgyanként reálisan egymásra épülő képzését, ráadásul innovatív/piacképes eredmények reményében... Az is jó hír, hogy a TDT napirenden tartja a fenti, jelenleg 'házon belül' csak civil kezdeményezésnek számító, de immár belülről és kívülről egyre gyakrabban visszaigazolt törekvést. Maga a piac már több felhívást is megfogalmazott az innovatív Hallgatókkal való kooperációs előmozdítására. Apró üröm az örömben, hogy ezzel párhuzamosan az elvileg ugyanezen célokat hivatalosan kezelni akaró DPR-projekt aktuális állapota (melyen sajnos nem kevés kritizálni valót talál az érdemklődő pillantás) már körlevél képesnek tűnt... Az sem túl örömteli, hogy kiválóképességű Hallgatókat az intézményi bürokrácia frusztrál és rágalmaz, segítség helyett, s hogy ez ellen a Hallgatók jogos?! félelmei alapján nem is egyszerű fellépni... Az, hogy direkt megszólítás esetén is a problémák agyonhallgatása a prefereált stratégia a tömegek számára, a rossz rendszer jelentős tehetetlenségi nyomatékát jelzi... DE A GÁT MÁR MEGREPEDT! ('Rise and rise again, until lambs become lions!')
2010.XI.01.ITTKommentár nélkül (avagy egy újszerű szaXervezeti mottó): 'Rise and rise again, until lambs become lions!'
2010.XI.01.ITTTDK-mozgalmak halála és jövője: Dékáni felkérésre minden intézetben motiválni kell(ene) a munkatársakat az arra érdemes Hallgatók folyamatos keresésére, TDK-aktivitásra buzdítására. A dolgozói hangulatfelmérés eredménye szerint: mintegy 15 megszólított közül egyetlen egy fő jelzett vélemény, egyetlen sem adta le az eddigi konzulensi aktivitásának adatbázisát. A visszajelzés kapcsán felmerült a kérdés: HA nem munkaköri kötelesség a tehetséggondozást célzó, interdiszciplinaritást szavatoló egymásra épülés kialakítása, akkor miért létezik mégis, ill. HA az, akkor miért csak ilyen kevés esetben létezik? Konklúzió: A dolgozói teljesítményértékelés jelenlegi rendszere változtatásra szorul: amíg nem publikusak az egyéni teljesítménymutatók, nincs definiálva a túlmunka fogalma, nincs relatív verseny (vö. pl. hasonlóságelemzés), mely eredményeként a leggyengébbek leváltásra kerülnek (mindennemű személyeskedéstől függetlenül - vö. hasonlóságelemzés objektivizmusa), addig hiába lesz a kormányzati szándékok keretében létszámleépítés, ez önmagában nem záloga egy kontraszelekciós mechanizmus kivédésének. Az akkreditáció és a vezetői információs rendszer fejlesztése keretében ezen részletkérdésekre operacionalizált választ kell adni: pl. minden sofőr joggal fordulhatna az alkotmánybírósághoz, az esélyegyenlőségért felelős jogintézményekhez, mert rájuk szigorú teljesítményértékelési normák (sőt ezen is túllépő szabályok: pl. objektív felelősség) vonatkoznak, míg más foglalkozásokban közel sem ez a helyzet. Rossz megoldásként fel lehet oldani a közlekedés szabályozásának szükséges szigorát, de sokkal inkább az eddig kevéssé értékelni akart foglalkozások területén kellene a teljesítményértékelés rendszerét egyre finomítani. Egy elitista inverz-szakszervezet alakítása érdekessé tehetné az érdekvédelem jövőjét: vajon mi lenne, ha egy szaXervezet azt követelné, hogy egy szigorú teljesítményértékelés mentén megfelelő munkaerő számára (X-faktor?!) az adott szakterületen az életpálya előre kalkulálható legyen... (részletek I.) + ((részletek II.)
2010.VIII.15.ITTAkár tetszik, akár nem!? Az innovatív és kreatív elit a jövőben már nem ér majd rá arra, hogy intézményes szinten tanuljon. Amennyiben ugyanis az adatvagyonok egyre inkább közhasznúan és technológiailag helyesen kerülnek felkínálásra, akkor az (online) adatvagyon és a megfelelő (online) módszertan alapján bárki eséllyel indulhat bármilyen szakterületen, melynek adatvagyona közel teljeskörűen elérhető, azon szakértőkkel szemben, akik elvileg hosszú évekig tanulták az adott szakmát (vö. meteorológia). Az adatok ugyanis minden olyat tartalmaznak, amit egy-egy szakma sok-sok évtized alatt megérteni vélt, s a módszertanokban olyan védelmi mechanizmusok is tetten érhetők, melyek újszerű összefüggésekre világítanak rá. (Sajnos ugyanez a kreativitás vezethet látszatkorrelációkra alapozó modellek építéséhez is. De szerencsére a többrétegű konzisztenci-vezérelt modellezés képes ezzel egyensúlyt tartani.) Az intézményesen képzett emberi szakértők és a számítógépes tanulással támogatott quasi-szakértők közötti verseny azonban látszólagos marad: társadalmi szinten nem lehet cél, hogy mindenki maga készítse saját előrejelzéseit sok számítási kapacitást lekötve. Azonban az sem maradhat így tovább, hogy az intézményesült szakértőkön nem lehet számonkérni ezek találati arányait, s az sem, hogy nincs deklarált és monitorozott verseny a találati arányok evolutív növelése érdekében. Tehát: az intézményes képzés és az adatvezérelt ad hoc tanulás ideális aránya kerestetik a jövőben, amihez minden potenciális szakértőjelölt el kell, hogy sajátítsa a gépi tanulás (pl. hasonlóságelemzés) logikáját és gyakorlatát.
2010.VIII.11.ITTHittétel vagy Gondolati evolúció? A történelem során számos ideológia látott már napvilágot, melyek képviselői és követői azt várták el a tömegektől, hogy magolás jelleggel, szó szerint fogadják el a tanok központi tételeit. Az el nem fogadókat (a rosszul magolókat, a gondolkodókat, a reformereket) az inkvizíció, a gulág, s még számos kevéssé vonzó élettér várta... A hasonlóságelemzés, mint egyre zártabb és egyre komplexebb gondolati rendszer (vö. meta-elmélet, kozmozófia) kapcsán fontos kiemelni, hogy ennek követőivel szemben egyetlen elvárás van csak: keressék az eddigi alaptételek hibáit, fogalmazzák meg gyanúpontjaikat, tárják fel a bizonyítékokat, vagyis folyamatosan reformálják a tétel-rendszert!
2010.VII.29.ITTAjánlott TDK- és szakdolgozati témák, avagy innovatív ötletek és félkész-termékek/szolgáltatások katalógusa: melyek jórészt a SZIE Hallgatói által kerültek kialakításra, megfogalmazásra... Tehát piacképes TDK- és szakdolgozati témát Mindenkinek ITT! Ha közel jár az államvizsgájához (noha témát választani jobb előbb, mint később) és/vagy még nem sikerült érdeklődési területének megfelelő témát választania, akkor keressen minket. Egészségügy, HR, Turizmus, Büntetésvégrehajtás, Média..., hogy csak néhányat említsünk a témák közül. A témák alapjainak lefektetéséhez már korábbi hallgatói munkák (kész demok, szakdolgozat vázlatok) kapcsolhatók mindenkor 'Jeles' osztályzattal, ezen alapok továbbfejlesztése vár Önre/Önokre! Várjuk jelentkezését/jelentkezésüket akár csoportos feladatok kapcsán is... A dolgozatok (ötletek) piaci értékesítésében szívesen segítünk! (egyelőre XLS)
2010.VII.10.ITTSzubjektív vs. objektív sikeresség: Amióta világ a világ az emberek egymástól függenek, s ennek megfelelően intuitív képességeiket azon taktikák és stratégiák kialakítására használják, hogyan is lehet egy másik (erősebb, az erőforrások felett ideiglenesen rendelkező) fél kegyeit elnyerni (vö. feudális kapcsolatok, intrikák). Ez a megközelítés tehát szubjektív (a másik ember által legitimált) sikerességre törekszik. Az innovatív világnézet alapja az objektív sikeresség utáni vágy: vagyis a mérhető, a másik ember elismerése nélkül is legitimálható eredményesség (pl. sport). Ez nem jelenti azt, hogy nem fontos a többi ember véleménye, de azt igen, hogy előbb meg kell oldani egy problémát ahhoz, hogy arról kezdhessünk el vitatkozni, vajon kinek, miért, meddig fog ez 'tetszeni'... Az ideális tehát a kettős legitimációs: vagyis az objektíven és a szubjektíven egyszerre sikeres tevékenység. De ha választani lehet, akkor érdemes előbbre sorolni az objektív sikert a szubjektívvel szemben! Aki ezzel egyetért, jó helyen jár nálunk...
2010.VII.10.ITTInnovációs tanulmányút: 3 VIP-Hallgató számára idén is lehetőség nyílt részvenni a giesseni egyetem támogatásával egy innovációs tanulmányúton, melynek céljai: a nemzetközi szinten is egyedülálló (giesseni) Mathematikum megismerése és ötleteinek adaptálása a SZIE GTK TKI ITT képzései számára, részvétel egy német karrier-tanácsadási konferencián (s ennek tanulságai alapján jelen tehetséggondozási szolgáltatás koncepcionális finomhangolása), előadás tartása a saját kutatási és üzletfejlesztési eredményekről a kapcsolódó német partnerrel közösen folytatott kutatásokra alapozva (a céginformációs rendszerek adatainak újszerű hasznosítása terén), egy kooperációs tárgyalás nyomonkövetése újszerű OLAP-szolgáltatások nemzetközi piacra történő bevezetésének előkészítéséről...
2010.VI.16.ITTJövőkép - egyre operatívabban: Konkrét javaslatok az egyetem tanműhelyként való hasznosítására, a Hallgatók alkotáson keresztüli értékelésére, s e két terület tantárgyfejlesztésen keresztüli összekapcsolására... (demo)
2010.V.12.SZIE, InnoHowVIP-Hallgatóból demonstrátor és cégvezető: a SZIE GTK ISZAM BSC képzés Hallgatói speciális oktatási program keretében jutottak el a diplomához (pl. nemzetközi cég által biztosított 13 hetes gyakorlat, mémetországi tanulmány úttal, ill. piacképes/innovációt sejtető szakdolgozatokkal, TDK-előzményekkel, közhasznú adatvagyonok közös fejlesztésével, ...). Ennek eredményeként a legjobbak először intézeti demonstrátorok, s immár egy spin-off cég opciós szerződéssel rendelkező partnereiként (az ügyvezetői pozíció várományosaiként) szerezhetnek tapasztalatokat az innovációs projektek világában. Ha Ön is ehhez hasonló karierre vágyik, keressen minket! De ha 'csak' egy, a mindennapi munkahelyi gondjait részlegesen megoldó önálló feladaton szeretné kiprobálni képességeit (pl.), ne habozzon írni egy email-t nekünk!
2010.V.11.JLUMeghívó: A MIAÚ/RIIRCORE/MY-X tehetséggondozási szolgáltatáscsomag is képviselteti magát a 2010. október 14-17. között Giessenben zajló nemzetközi (német-török-lengyel-magyar) Alumni-tanácskozáson. Emellett a Giessen-Gödöllő kapcsolat keretében a nemzetközi innovációs folyamatok áttekintése kezdődött meg a szolgáltatáscsomag kezdeményezésére, melynek következő fejezete egy giesseni látogatás lesz VIP-Hallgatókkal.
2010.V.11.MSCKőtáblák vagy bizonyítékok: Ha egy Hallgatóban felmerül, hogy az oktató által tett kijelentés nem bizonyított kellően, akkor már jó nyomon jár a szakértővé válás útján. Magolás helyett bizonyítani kell megtanulni, s képessé kell válni a bizonyítások hibáinak feltárására. Jó példa erre a HR fontosságának modellezése: Ha az oktató kijelenti, hogy a HR a legfontosabb erőforrás a gazdaságban, akkor ezt több szinten is lehet bizonyítani: pl. rendszerelméleti szinten, amikor is kijelenthető, minden egyéb erőforrás nélkül is volt gazdasági tevékenység a történelemben, ha volt szakértő emberi agy (pl. tanácsadás), ill. hasonlóságelemzési alapon: amennyiben valós cégadatok (pl. fadn olap) kapcsán kijelentjük, hogy minden erőforrás azért van, hogy eredményt termeljen, s keressük azt az összefüggésrendszert, mely magyarázni igyekszik a vállalkozások sikerességét, s ezen COCO-MCM modellen belül vizsgáljuk a HR-kiadások hatásmechanizmusát. Ha azt tapasztaljuk, hogy a HR hatása minél nagyobb annál jobb elvek szerint alakul, s mértéke nagyobb, mint a többi erőforrás hatása, akkor a bizonyítékok megnyugtatónak minősíthetők...
2010.V.06.GIKHamarosan piacra kerül: egy PhD-dolgozat teljes bírálói korrektúrával és Hallgatói reflexikókkal. Ennek alapján bárki könnyedén fel tudja ismerni, milyen stilisztikai és tartalmi hibákat nem illik elkövetnie a dolgozat tervezésekor, írásakor, vitájakor...
2010.V.06.MY-XMódszertani többletszolgáltatások: Gyakorló feladat teljesítésigazolások kiállítása kapcsán K+F-feladatok esetén (a megoldáshoz használja az előző hírek kommentárjait és alapozó szövegkészletét): demo-állomány
2010.V.06.MY-XMódszertani többletszolgáltatások: A standard oktatási szolgáltatások és a prémium szolgáltatások kutatásmódszertani vetületét ismerheti meg az Olvasó az alábbi oktatói demo-állomány alapján.
2010.V.06.MY-XMódszertani többletszolgáltatások: A standard oktatási szolgáltatások és a prémium szolgáltatások kutatásmódszertani vetületét ismerheti meg az Olvasó az alábbi Hallgatói demo-állomány alapján.
2010.IV.26.MY-X Új prémium szolgáltatás: Ha végre el szeretné érni, hogy a credit-ek megszerzésében ne az legyen az elsődleges érték, hogy 'túl vagyok rajta /sikerült', hanem sokkal inkább alkotni szeretne, vagyis tárgyról tárgyra egy nagy (vagy több kisebb) alkotás részeihez keresi a segítséget, ami(k)re büszke szeretne lenni, amit érdemes felvenni az e-portfólióba, akkor keressen minket. Bár a képző intézmények nem sűrűn teszik meg, hogy egy teljes szak/szakirány tantárgyankénti kulcsszókészletét és önálló feladatait egységes képként engednék átvilágítani, mi letárgyaljuk Ön helyett az intézménnyel az egyéni tanrend-kérelmet félévről félévre. A tárgyalások eredményeként a Hallgató egyben látja a félévi feladatait, melyeket mi az oktatók meggyőzésén keresztül egy alkotási folyamattá formálunk, ahol minden tantárgy kapcsolódik a többi tantárgy keretében elvárt részteljesítményekhez. A tárgyalások előzményeként a Hallgató el kell, hogy döntse, milyen alkotási folyamatokat (milyen végtermékeket, szolgáltatásokat) preferál a szóban forgó képzés alaplogikájához illeszkedően. Ez nem más, mint egy szakdolgozati témacsokor kiválasztása akár már az képzésbe való belépés első pillanatában. A külső (tárgyaló) konzulens tehát egységes alkotási folyamattá szervezi a képzési hely és a Hallgató potenciális erőforrásait. Ez a speciális egyéni tanrend-menedzsment (vö. életút-menedzsment) leginkább a szakirányos, azaz a képzés karakterisztikáját lényegében már megismert Hallgatóknak ajánlható elsődlegesen. De a képzésbe való belépés első pillanatától reális annak elvárása, hogy a képzés minden erőforrását az alkotás, az innováció lehetősége fogja keretbe, s ne a parciális, esetleges, 'legyünk túl rajta' mentalitás... (A standard szolgáltatási réteg ingyenesen tartalmazhatja előre kialakított feladatcsomagok vállalását érdeklődő Hallgatók részéről. Ezen instant-csomagokat, hasonlóan a személyre szabott prémium szolgáltatások egyéni tanrendjei keretében felvázolódó moduláris feladattervekhez a piaci szereplőkkel is egyeztetni kell a tehetséggondozás keretében. Csak így biztosítható ugyanis az, hogy a tervezett innováció betölti eredeti szerepét és a gazdasági hasznosság eséllyel realizálható.)
2010.IV.20.MY-X RIIRCORE-certifikátok: Azok számára, akik részt vesznek a RIIRCORE-konzultációkon certifikátot állítunk ki a részvétel tényéről. Azok esetében pedig, akik (szak)dolgozatukat az általunk kiemelet elvek mentén készítik el, a szabványoknak való megfelelést igazoljuk. Emellett segítünk összeállítani minden érdeklődő számára olyan célcsoport-specifikus e-portfóliókat, melyek valódi bizonyítékát adják a szóban forgó személy kompetenciáinak.
2010.IV.20.MY-X RIIRCORE innovatív oktatási koncepció az általános iskoláktól a tudományos munkáig: A RIIRCORE-projekt széles spektrumban, az érintett diákok, hallgatók, kutatók adekvát megszólításával igyekszik segíteni az innovatív (termék/szolgáltatás-orientált) gondolkodás (ill. a tény-alapú bizonyítások kultúrájának) terjedését...
2010.IV.19.MY-X 2 CV (tutorainktól) értékes e-portfólió elemekkel: Az alábbi 2 CV (CV1 CV2) egy olyan állásinterjú kapcsán készült, melyben a 2 jelölt egy spin-off cég opretív vezetésére pályázott sikerrel. Az e-portfóliójuk világosan jelezte, milyen kompentenciákkal bírnak valóban, s nem csak a szavak szintjén. Az e-portfólió jelenleg formai megjelenését tekintve még nem kiérlelt, de ezt az anomáliát hosszabb távon a saját online könyvtári támogatás képes lesz feloldani a stratégia értelmében. Ilyen jellegű bemutatkozáshoz célszerű még motivációs levelet is csatolni, melyben a jelöltek jelzik, miként képzelik el szerepüket rövid és hosszú távon az adott cégben.
2010.IV.18.MY-X Személyiségfejlődési jelentés egy anonim Hallgatóról: Az alábbiakban megismerkedhet a potenciális Partner azzal a folyamattal, mely elvezet oda, hogy nem csak túl lesz egy szakdolgozaton, hanem büszke is lehet az elért eredményeire, pl. mert valós megrendelők kezdenek érdeklődni tanulmánya és szeméye iránt...

((Back))
A magyar vltozatot a bngsz nyelvi belltsain keresztl rheti el, ha a magyar nyelvet lltja a legfels pozciba!Die deutsche Version knnen Sie dadurch erreichen, wenn Sie im Browser die deutsche Sprache auf die oberste Position stellen!The English version will be provided, if you set English to the top of the list of languages in your browser! // © 2008-2012 My-X (free) // Validated by HTML ValidatorCSS ist valide!The creation of the English version was supported by Babelfish!Public services - supported by MIA (HU ISSN 1419-1652)!