Bértábla

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/nappalos/2008osz/hr/szd_exs.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Mennyit fogok keresni köztisztviselőként?

A feladat előtörténete

A köztisztviselőket alkalmazó szervezetek humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egységei, illetve munkatársai számára rendelkezésre állnak olyan programok, amelyek a köztisztviselői bérek naprakész kiszámítását segítik. Ezek a programok azonban csak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó valamennyi adat pontos felvételét követően használhatóak bérszámításra. A gyakorlatban azonban gyakran felmerül az igény arra (például a pályáztatás alkalmával a pályázók érdeklődése), hogy csak a legszükségesebb adatok ismeretében, gyorsan kiszámítható legyen a köztisztviselői illetmény. A köztisztviselőként elhelyezkedni kívánó, illetve a már köztisztviselőként dolgozó személyek azonban gyakran nem rendelkeznek azokkal a jogi ismeretekkel, hogy a Ktv. alapján megbízhatóan ki tudják ezt számítani.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Jelenleg a gyors kiszámítást igénylő helyzetekben a bér meghatározása általában a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársak segítségével történik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nem biztosított, hogy bárki bármikor – anélkül, hogy megfelelő jogi ismeretek hiányában tudná, melyik jogszabály, hogyan szabályozza az illetmény megállapítását – hozzájuthasson a kívánt információhoz, másrészt a kiszámítás ilyen esetekben nem program segítségével történik, ami időigényesebb, ráadásul nagyobb lehetőséget ad a hibázásra.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az adatok alapját a költségvetési törvényben megállapított hatályos köztisztviselői illetményalap (jelenleg: 38650,- Ft), valamint a Ktv. alábbi szabályai alkotják:

A köztisztviselő díjazása

42. § (1) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetménymegállapításnak. (2) Az illetmény a 43. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint - az e törvényben meghatározott feltételek esetén - illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az I., a középiskolai végzettségű köztisztviselőt a II., az ügykezelőt a III. osztályba kell besorolni (a továbbiakban: besorolási osztály). A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.

43. § (1) Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. (2) Az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. (3) A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. sz. melléklet ILLETMÉNYRENDSZER

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők)

Besorolási fokozat megnevezése	 Fizetési fokozat	 Közszolgálati jogviszony időtartama (év)	 Szorzószám
     Gyakornok	         1	             0-1	               3,1
     Fogalmazó	         2	             1-2     	           3,2
	                 3	             2-3	               3,3
     Tanácsos	         4	             3-4	               3,5
	                 5	             4-6	               3,7
	                 6	             6-8                3,9
     Vezető-tanácsos	     7	             8-10                4,2
	                 8           	 10-12                4,4
	                 9              	 12-14                4,6
	                10	             14-16	               4,8
     Főtanácsos	        11            	 16-19	               5,1
	                12            	 19-22                5,2
	                13	             22-25                5,3
     Vezető-főtanácsos      14	             25-29                5,6
	                15            	 29-33	               5,7
	                16            	 33-37                5,8
	                17	             37 év felett	           6,0

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű köztisztviselők)

Besorolási fokozat megnevezése	 Fizetési fokozat	 Közszolgálati jogviszony időtartama (év)	 Szorzószám
     Gyakornok	         1	             0-2	               1,79
     Előadó	         2	             2-4	               1,9
	                 3	             4-6	               2,0
	                 4	             6-8                 2,2
	                 5	             8-10                2,25
	                 6	             10-12	               2,3
     Főelőadó	         7	             12-15	               2,5  
	                 8	             15-18	               2,6
	                 9	             18-21	               2,65
	                10	             21-24	               2,7
	                11	             24-27	               2,8
	                12	             27-29	               2,85
	                13	             29-31	               2,9
     Főmunkatárs	        14	             31-33	               3,3
	                15              	 33-35                4,0
	                16           	 35-37	               4,2
	                17            	 37 év felett	           4,4

III. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ügykezelők)

Besorolási fokozat megnevezése	 Fizetési fokozat	 Közszolgálati jogviszony időtartama (év)	 Szorzószám
     Ügykezelő	         1	             0-2	               1,79
	                 2                2-10	               1,87
	                 3	             10-20	               2,0
	                 4            	 20-30	               2,25
	                 5	             30-37	               2,5
	                 6	             37 év felett	           2,75


Objektumok (sorok)

Az egyes köztisztviselői bérkombinációkat tartalmazzák legfeljebb egy nyelvvizsgát figyelembe véve.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az egyes illetmény-összetevőket (F,G,H,K oszlopok), valamint azok kiszámításához szükséges kérdésekre adott válaszokat (A,B,I oszlopok), a hozzájuk kapcsolódó szorzószámokat (E és J oszlopok), a besorolási fokozat (C oszlop), valamint a fizetési fokozat megnevezését (D oszlop), végül a megállapított illetményt (L), továbbá annak a Ktv. előírásai szerint kerekített összegét (M) tartalmazzák.

A feladat által érintett célcsoportok

Köztisztviselőként dolgozó, illetve elhelyezkedni kívánó munkavállalók, köztisztviselőket alkalmazó munkáltatók.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A köztisztviselői bérek nem hivatalos célokat szolgáló kiszámításának egyszerűsítése, megkönnyítése és meggyorsítása.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A szakértői rendszer a köztisztviselők illetményében lehetséges kombinációit tartalmazza, egy nyelvvizsgát alapul véve. A táblázatban valamennyi bérkombináció szerepel az alábbiak szerint: köztisztviselői besorolási osztály

1. felsőfokú végzettségű köztisztviselők: 6 besorolási fokozat: a. gyakornok – 1 fizetési fokozat, b. fogalmazó – 2 fizetési fokozat, c. tanácsos – 3 fizetési fokozat, d. vezető-tanácsos – 4 fizetési fokozat, e. főtanácsos – 3 fizetési fokozat, f. vezető-főtanácsos – 4 fizetési fokozat

Mivel a nyelvvizsgák megléte alapján 10 változat lehetséges, felsőfokú végzettséggel, legfeljebb 1 nyelvvizsgát figyelembe véve a kombinációk száma: 1×10+2×10+3×10+4×10+3×10+4×10=170

2. középiskolai végzettségű köztisztviselők: 4 besorolási fokozat: a. gyakornok – 1 fizetési fokozat, b. előadó – 5 fizetési fokozat, c. főelőadó – 7 fizetési fokozat, d. főmunkatárs – 4 fizetési fokozat

1×10+5×10+7×10+4×10=170

3. ügykezelők – 6 fizetési fokozat

6×10=60

Összesen: 400-féle kombináció felső- és középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint ügykezelők esetén.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A jelenlegi táblázat egy létező szervezetre vonatkoztatva adja meg a lehetséges köztisztviselői béreket. Kizárólag egy nyelvvizsga beszámításával, az eltérítés lehetőségét figyelmen kívül hagyva, az adott szervezetre a jogszabály által meghatározott illetménykiegészítés alapulvételével számol. A pótlékok rendszeréből kizárólag a nyelvpótlékot tartalmazza, mint a köztisztviselői illetmény alapilletményen és illetménykiegészítésen kívüli leggyakoribb elemét. A vezetői megbízások típusait szintén nem tartalmazza. A jelenlegi rendszer tehát ebbe az irányba továbbfejleszthető, illetve egy adott szervezetre is testreszabható.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A rendszert érdemes alkalmazni minden olyan esetben, amikor az illetmény gyors megállapítására van szükség és nincs idő, lehetőség vagy szakértelem a jogszabály alapján elvégezni mindezt. Természetesen a hivatalos célokat szolgáló illetmény-megállapítást továbbra is az erre kidolgozott humánpolitikai nyilvántartórendszerek alkalmazásával célszerű végezni, hiszen ezek alkalmasak többek között arra is, hogy az eddigi munkahelyek megadásával napra pontosan kiszámítsák a közszolgálati jogviszony időtartamát, valamint támogatják valamennyi olyan egyéb adat kiszámítását is, amely például egy kinevezés elkészítéséhez szükséges, míg jelen szakértői rendszer kizárólag az illetménnyel foglalkozik.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az illetmény gyors meghatározása fokozza a tájékozottságok, önállóságot és ezáltal tehermentesíti a megállapításhoz szükséges szakértelemmel rendelkező munkatársakat, illetve lehetővé teszi a távollétükben is a pontos illetmény meghatározását.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Köztisztviselői humánpolitikai nyilvántartó rendszerek.

nyilatkozat és kitöltési segédlet