Feladatterv:COCO:000 minta

A Miau Wiki wikiből

Általános tudnivalók (követelményrendszer)

A GINF2 (ill. a feladat-kidolgozás vezérfonalaként ISGT és AM Budapest) tantárgy elvárásai, követelményei:

FIGYELEM: utolsó oktatási nap a tavaszi félévben Gödöllőn 2007.05.04.


 • Az önálló feladat céljai:
  • képessé válni több-szereplős (külső szakértő, belső megrendelő, IT-tanácsadó, hallgatótársak által befolyásolt) folyamatokban dolgozni,
  • valós, gazdasági szempontból releváns feladatot adatvédelmi és szakmai szempontból korrekt módon kezelni,
  • szűk határidők és konzultációs erőforrások mellett sikeresen működni,
  • TDK-, ill. szakdolgozatok tartalmi elvárásait minimális szinten kielégíteni (a jeles értékű feladatok esetén JAVASOLT a TDK-n való indulás),
  • a GINF1 és a GINF2 (ill. egyéb tantárgyak) ismereteit szintetizálni,
  • az eddigi legjobb hallgatói feladatok tartalmi és technikai színvonalát meghaladni.


 • Az önálló feladat formája:
  • 1 feladatterv (miau_wiki)
   • tervezési szakasz 6-13. naptári hét (munkatervek lezárása: 2007.04.01., vasárnap 24.00),
   • véglegesítési szakasz (14-18. hét).
  • 1 XLS-állomány (minden cellánál, ahol logikus, hivatkozást és megjegyzést kialakítani),
   • adatok munkalapja (metaadatbázis GINF1 alapján),
   • objektum-attribútum mátrix munkalapja (pivot: mértékegység, Y az utolsó oszlopban),
   • adatok helyességét ellenőrző nézetek munkalapjai (pivot: legalább az egyes mutatószámok max-min, azaz értelmezési intervallumai),
   • hasonlóságelemzés munkalapjai (solver - pl. csökkentett lépcsőszám, ill. eleve többféle kérdésfelvetés),
   • online hasonlóságelemzés reprodukált állapotai (fkeres - pl. csökkentett lépcsőszám, ill. eleve többféle kérdésfelvetés),
   • a hivatkozásokban kijelölt cellák, cellatartományokhoz tartozó értelmező magyarázatok katalógusa (sorszám, munkalap, cella, magyarázat)
   • szakértői rendszer munkalapja (autoszűrő).


 • A feladatok értékelése
  • A hallgató köteles helyesírás-ellenőrzést végrehajtani a leadott szövegeken. Az érettségi elégséges szintjét meghaladó hibamennyiség önmagában is az aláírás megtagadását jelentheti úgy a tervezés, mint a véglegesítés szakaszában.
  • A feladatterv a 13. naptári hét gyakorlatai, ill. előadása keretében lezárásra és értékelésre kerül. Az értéktelen (összképében további hasznos munkát nem valószínűsítő) feladattervek tulajdonosai esetében a félév aláírása megtagadásra kerül. (A feladattervek egyeztetésére minden előadáson mód van, vagyis az értékelést megelőző előadások tekinthetők jogi értelemben (pót)határidő(k)nek...)
  • Hasonlóképpen megtagadásra kerülhet a gyakorlatvezetők által a félév aláírása, amennyiben legkésőbb a 18. naptári hét gyakorlatai végére a hallgató nem képes feladatát (wiki, xls) technikailag megfelelő szintre hozni.
  • Amennyiben a feladatterv megfelelt és a technikai kivitelezés a gyakorlatvezető értékítélete szerint korrekt, úgy a feladatra jegy jár (1!, 2, 3, 4, 5!). Egy jól kitűzött feladat megoldása alapvetően vagy helyes (5), vagy helytelen (1). Köztes érdemjegyek csak speciális esetekben képzelhetők el.
  • A tantárgyfelelős által a 13. naptári héten lezárt (2007.04.01.,24.00), értékes feladatterveket legkésőbb a 18. naptári héten a gyakorlatvezetők újra megnyitják, hogy a hallgatók az eredményeiket felvezethessék. Az XLS-hivatkozás wiki-n belüli megadása az XLS-állomány webre helyezése után a gyakorlatvezető által történik, mely egyben annak jele, hogy a hallgató feladata technikailag helyes.
  • A feladattervet a tantárgyfelelős zárja le a wiki-ben végső értékelés után.
  • Minél később kerül egy feladat leadásra, annál kevesebbet ér. Minél több lehetőséget kínál fel a hallgató a tantárgyfelelős számára a feladat javítására, konzultálására (pl. hallgatói kiselőadás, hallgatói kérdések kapcsán) az előírt gyakorlati és elméleti órakeretben, a feladat annál értékesebbé válik.
  • Az elégtelen feladatok helyett vagy teljesen! újat kell készíteni a vizsgaidőszakban, vagy az ismert online tesztrendszerben elégségesért lehet tesztet készíteni (min. 90%) ismét csak a vizsgaidőszakban (tetszőleges nekifutás mellett). A teszt a GINF1 keretében kiadott tankönyv még fel nem dolgozott fejezeteit és az önálló feladat elvárásainak ismeretét kéri számon.


 • Segédletek:
  • A korábban leadott hallgatói munkákban található (pl. oktatói észrevételek) potenciális hibákra mutatnak rá, melyeket nem illik elkövetni... Mások feladatainak megértése, az ott fellelhető hibák javítani tudása, ill. új hibák feltárása fontos mérföldköve a saját feladathoz vezető útnak.
  • A feladattal kapcsolatos minden tudnivaló ezen lista folytatásaként kerül megadásra dátummal jelölve a felmerülés idejét...
  • Konzultáció csak az erre kijelölt kontaktórák keretében lehetséges... (email-támogatás minimalizált formában)... A kontakt órán (VII. ea. 112-114 sz.) elhangzó magyarázatok élőben ebbe az állományba kerülnek.
  • A feladat lényegének fizikai kivitelezése megfelelő felkészültség (világos kérdés, világos adatigény, begyakorlott elemzési lépések, online támogatás, szakértői rendszerterv, szakvélemény-séma) mellett max. 2 óra. Az első konzultáció keretében egy valós feladat megoldásának menete demonstrálásra kerül. A gyakorlati (külső) szakértővel való egyeztetés, ill. a szakirodalmi feldolgozás átfutási ideje a GINF1-ben megszerzett (hírgyűjtési) információbrókeri képességektől függ...
  • A hallgató minden technikai problémáját a GYIK szolgáltatáson keresztül köteles tisztázni. Hasonlóképpen A GYIK keretében érdemes a hasznos tippeket és trükköket megosztani egymással.
  • A miau_wiki-ben kijelölt segédletek keretében a hallgatói csoportok számára ajánlott az első találkozás alkalmával bemutatott mintapélda kidolgozási lépéseinek közös jegyzőkönyvezése...


 • Egyéb szabályok
  • A hallgató köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általános adatvédelmi szabályokat betartja, ezek megsértéséért teljeskörű felelősséget vállal.
  • A hallgató köteles heti rendszerességgel ellenőrizni szócikke laptörténetét és vitalapját, ill. az ott felvetettekre azonnal érdemben reagálni.
  • Határidősértések esetén speciális, egyedi esetekben konszolidációs feladatok készítésével lehet "jóvátenni" az elkövetett hibákat.
  • Bárki írhat bárkinek a wiki-feladatába. A tulajdonos köteles ezt követni (laptörténet!), vitatkozni (vitalap!), ill. a jót helyben hagyni, a téves bejegyzéseket törölni. A wiki-állomány végső állapotáért jár a jegy, függetlenül ennek szerzői összetételétől...

A felelősségteljes adatkezelésről szóló nyilatkozat szövegtervezete

Alulírott <név, indexkód vagy neptunkód> ezennel kijelentem, hogy az általam készített, a <feladatterv URL-je> internetes címen elérhető önálló feladat és mellékletei kapcsán feldolgozott minden egyes adat esetén helyesen adtam meg ezek forrását és státuszát (közhasznú, ill. valós, de anonimizált), illetőleg messzemenőkig gondoskodtam arról, hogy az anonimizálás érdekében tett lépések eredményeként a védett adatok valós forrása ne legyen feltárható. Egyben kijelentem, hogy az érintett szervezeteket és személyeket a feladatról és az adatok felhasználásának fentebb megadott módjáról tájékoztattam, s az érintettek hozzájárulásukat adták adataik anonim közzétételéhez. Az adatok hiányos védelméből fakadó mindennemű kárigényért teljes mértékben felelősséget vállalok.

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

'Megjegyzés':

 • A címben a legfontosabb kulcsszavakat kell értelmes mondattá szervezve megadni minél rövidebben, utalva a célra, célcsoportra, jelenségkörre, megoldási módszertanra...
 • Csak olyan feladat választható, mely valós, (anonimizált, vagy közhasznú) adatok segítségével megoldható.
 • A feladat keretében valós cégek, munkakörök ma valamilyen módon (minél gyakrabban) kezelt döntési, döntés-előkészítési problémája oldandó meg a tematikában kínált módszerek és eszközök segítségével.

'Példa': Érdekegyeztetési folyamatok (cél, célcsoport) támogatása a tömegközlekedésben (jelenségkör) hasonlóságelemzés (módszertan) segítségével

A feladat előtörténete

'Megjegyzés': Itt kell megadni, hol, mikor, milyen körülmények között merült fel a címben jelzett probléma.


'Példa': Az xyz rádió eeee.hh.nn-i adásában leadott riport/hír utalt rá, hogy a ijk Rt. és az érintett szakszervezetek arról tárgyalnak, vajon mely vonalakon rel. alulfizetettek, ill. túlfizetettek a dolgozók, ill. más hasonló társaságokhoz képest rel. alacsony, vagy magas-e az adott cég bérszínvonala...

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni, ki, hol, mikor, milyen módo(ko)n oldotta meg a problémát.
 • Minden feltárt forrást a miau_wiki_lexikon mintájára kell megadni és behivatkozni, ill.
 • a forrásokból alapvetően a szó szerinti idézeteken keresztül kell képet rajzolni a ma ismert helyzetről, valamint
 • ennek szakirodalmi, ill. hallgatói kritikájáról.
 • A kritizált pontok többségében a hallgató köteles a tananyag alapján saját megoldásában a best practice irányába mutató megoldásokat prezentálni, ill.
 • utalni ennek lehetőségére.
 • Itt kell kitérni arra is, mennyire elégedettek az érintettek a jelenlegi megoldások hatékonyságával,
 • milyen jövőbe mutató javaslatok ismertek a szakirodalomban.
 • A cél nem terjengős idézetek, hanem rövid, célzott mondatsorok kialakítása (felsorolásszerűen).


'Példa': A.H. szerint [forrás] az érdekegyeztetések jelenlegi gyakorlata értelmében a felek normális körülmények között első lépésként kialakítják a számítások alapjaként kölcsönösen elfogadható tények adatbázisát. Kritika: A szakirodalmi utalások nem jelzik, vajon ezen adatvagyonok megfelelnek-e legalább a pivot, ill. esetlegesen az OLAP eljárásokkal való támogathatóság elvárásainak. R.O. szerint [forrás] az alapadatok (különösen az ún. közhasznú statisztikák) hitelessége, ha más-más okból is, de a tárgyaló felek számára általában nem kellően hiteles (pl. "idézet" [forrás]). Kritika: Nem lelhető fel információ arról, vajon milyen eljárásokkal tárják fel, ill. bizonyítják az érintettek az alapadatok inkonzisztenciáit, ill. milyen jellegű ellentmondások merülnek fel egyáltalán...

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni az adatokat tartalmazó egyetlen érték-oszlopot tartalmazó (ill. objektum, attribútum, mértékegység, forrás, dátum, STÁTUSZ: közhasznú, vagy anonim, de nem fiktív!, stb.),
 • pivot-nézetekkel (lehetőség szerint) ellenőrzött (vö. plauzibilitás, konzisztencia)
 • XLS elérhetőségét, ill.
 • az adatgyűjtés során tapasztalt problémákat.


'Példa': [forrás URL] <- Tapasztalatok: Az adott téma kapcsán az OSAP-ban előírt adatgyűjtés kevés. A legtöbb adat forrását az érintettek által legitimált szakértők egyedi mérései, megfigyelései jelentik. Az adatok zömmel védettek, jelen esetben csak az értelmezési intervallumok helyesek, ezeken belül véletlen-számok kerültek generálásra. A nem védett, közhasznú adatok forrása az abc szervezet. A saját hatáskörben végzett ellenőrzések szerint pl. a mindösszesen értékeknek a nevesített jelenségek összege csak 60%-át teszi ki, ami nehezen értelmezhetővé teszi a fennmaradó "nem fontos" jelenségkört...

A feladat által érintett célcsoportok

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni a döntéshozatal által érintett szerepköröket.


'Példa': Az érdekegyeztetés során a munkaadók, a munkavállalók szakszervezetei, a kormány és független szakértők játszanak szerepet.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni mekkora gazdasági erőteret képvisel a probléma, ill.
 • mikor tekinthető egy megállapodás stabilnak, egy döntés helyesnek, valamint
 • hogyan lehet utólag ellenőrizni a döntés helyességét...


'Példa': Az érintett dolgozók éves bértömege xyz mFt. Bértárgyalások rendszerint évente zajlanak. A kialakult megállapodások konzisztenciáját matematikai eszközökkel nem ellenőrzik. A járművezetők fizetésüket érintő elégedettsége kérdőívekkel mérhető, ill. a fizetések és a valamilyen pálya-alkalmassági vizsgálathoz hasonló eljárás keretében mért fáradság fogalom közötti korreláció kísérletekben feltárható.

A válaszokat befolyásoló tényezők

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni az érintettek, ill. a feltárt dokumentumok alapján minden befolyásoló tényezőt, melyről reálisan adatok állhatnak rendelkezésre.
 • Az egyes mutatószámokat rangsorolni kell, vajon mennyire drága az adatok beszerzése, ill.
 • milyen fontosak az elemzésben (milyen "súlyt" képviselnek a szakértők, szakirodalom szerint).
 • Az elemzés végén a (szakértői) súlyokat és a beszerzés terheit össze kell vetni az eredményből kiolvasható quasi objektív fontosságokkal...


'Példa': A járművezetést befolyásolja a jármű, az útszakasz és az utastömeg jellege. Szakértői vélemények szerint a vezető fáradságát alapvetően az útszakasz jellege befolyásolja. A jármű műszaki paraméterei már a beszerzés során automatikusan feltárhatók, hasonlóan költséghatékonyan lehet meghatározni az utasok számát, fajtáját a jegyértékesítés keretében. Az útszakaszok felmérése drága, speciális alvállalkozó munkát igényel.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni az elemzés lépéseit.
 • A fontosabb lépések/képletek miértje az XLS-ben adott cellára aktivált hivatkozásokkal soronként elérhető magyarázat-katalógusban legyen megadva. A magyarázatok általános szintaktikája: mely cellák értékét milyen HA-AKKOR képlet milyen szöveges magyarázatokhoz engedi kapcsolni.
 • A magyarázatok típusai:
  • pl. coco1 munkalap c5 cella egy sorszám-függvény paramétere, s értéke azért 1, mert nyílt szakaszok hossza és a vezető terhelése között fordított arányosság áll fenn (minél kisebb, annál jobb).
  • pl. coco2 munkalap d66 cella egy szórás értékét tartalmazza, mely ha nulla, akkor azt mutatja, hogy a jármű kora zaj, vagyis az adott kiindulási feltételek mellett nem játszhat szerepet a bérezés magyarázatában.
  • pl. coco3 munkalap d34:d36, ill. d14:d16 cellái jelzik, hogy a pihenőidő és a fizetés között csak két órán túl lehet összefüggés.
 • (Az ISZAM hallgatói esetén itt kell megadni a gyakorlatvezető által jóváhagyott PPT elérhetőségét.)


'Példa':

 • adatgyűjtés egy-értékoszlopos struktúrában,
 • pivot alapú ellenőrzések készítése,
 • hasonlóságelemzési feladat definiálása, vagyis az Y tényező kijelölése (pl. bércsoport, pl. műszak elején és végén mért reflexek különbsége),
 • ténylegesen vizsgálandó objektumok és attribútumok meghatározása (szűrés a KO-kritériumok alapján az alapadatbázisban, ill. pivot alapú konverzió),
 • az attribútumonként rangsorolás elveinek kialakítása, magyarázata,
 • a korlátozó feltételek egyedi bemutatása (miért, hogyan),
 • a célfüggvény bemutatása (miért, hogyan),
 • a kiegészítő számítások felsorolása,
 • az eredmények értelmezése.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni az értékelt objektumokra vonatkozó hallgatói és
 • a megszólított szakértők által közölt szakmai állásfoglalásokat.
 • Itt kell elemezni a lépcsők potenciális szakmai értelmét (pl. nagy lépcsőfokok, szórás, zaj, hosszú lépcsőfokok)
 • Ki kell térni a szakértők és az eredmények ellentmondásaira (pl. súlyok vs. zajok, modellhiba mértéke, jellege).
 • Hibátlan modell esetén érzékenység-vizsgálatot kell végezni a lépcsők számának redukálásával (pl. kvartilisek alapján).
 • Ki kell térni a solveres és az online megoldások eltéréseinek értelmezésére is.


'Példa': Az alábbi (...) járatok vezetői alulfizetettek, míg a következő (...) járatok vezetői rel. túl sok fizetést kapnak. A többi járat vezetése a nehézségi foknak megfelelően kerül díjazásra. A szakértői véleményekkel ellentétben a drágán felmérhető út-karakterisztika csak közepesen fontos, szemben az utas-struktúrával, mely utólagos értelmezések szerint az általa okozott zajongás, rendetlenség, egyedi kérések tömeges jelenléte miatt a vezető empatikus képességeit teszi próbára. A jármű az elvárásoknak megfelelően nem játszik fontos szerepet, hiszen a professzionális vezetés során illik reflex-szintre csökkenteni a motorikus mozgásokat. A pihenő idő lépcsőiben csak a 2 órán túli monoton vezetés kapott fontosságot, szemben a jelenlegi óránként elrendelt pihenőidővel.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

'Megjegyzés':

 • Itt kell megfogalmazni azokat az operatív gondolatokat, melyeket a hallgató döntési lehetőségként mérlegelne az elemzési eredmények birtokában.


'Példa': A járatok díjazását át kell alakítani. (Ha készült olyan elemzés, mely a bérszínvonalra ad hasonló utalásokat, akkor azt annak megfelelően kell módosítani.) A vezető utasokkal folytatott kommunikációját minimalizálni kell. A pihenőidőt 2 órás blokkok után kell kiadni...

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

'Megjegyzés':

 • Itt kell kísérletet tenni arra, hogy az eddigi problémakezelés ráfordításait és hozamait összevessük az új megoldás esetén fellépő ráfordításokkal és hozamokkal.


'Példa': Az útszakaszok eddigi felmérése felesleges költségtétel, helyette pl. a vezetőfülkék jobb hangszigetelését kell megoldani. Az eddigi ad hoc adatkezelés fordított idő egy szisztematikus idősoros adatbázis fenntartásával egy nagyságrenddel csökkenthető. A kérdőíves felméréssel megállapítható munkatársi hangulati index az ellenérveket következetesen elhárítani képes elemzések kommunikálása és az adatvagyonba való betekintés engedélyezése révén 10 ponttal javítható. Az elemzési idő az eddigi bizottsági, időszakos értélések helyett automatikus terhelési monitoring jelentés formájában havi gyakorisággal gombnyomásra elvégezhető.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

'Megjegyzés':

 • El kell elkészíteni (XLS-ben) a lépcsők és a primer adatok alapján azt a HA - AKKOR jellegű szabályrendszert, mely tetszőleges új objektum esetére megadja, milyen az Y ideális értéke...


'Példa': HA a pihenő idő kisebb mint 2 óra ÉS a jármű kora idősebb mint 10 év ÉS ... AKKOR 3 fizetési osztály szerinti díjazás ajánlott...


Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

'Megjegyzés':

 • Itt kell megadni a téma feldolgozása kapcsán talált, s a szövegben eddig nem hivatkozott dokumentumokat a wiki_lexikon formai előírásainak betartásával.


'Példa': [forrás]

Kommentárok

'Megjegyzés':

 • Itt lehet megadni a fenti fejezetekbe nem illő, fontosnak ítélt gondolatokat.


'Példa': A folyamatban jelenleg érdekelt bizottsági tagok erős ellenérdekeltséget mutattak az innováció ezen formájával szemben...

A feladat megoldásához potenciálisan szükséges IT-kompetenciák

 • wiki-használat (ginf2)
 • metaadatbázis (ginf1)
 • kimutatás-varázslás (ginf1)
 • excel függvények (gin1, ginf2)
 • szakértői rendszerek (ginf1)
 • solver (ginf2)
 • autoszűrő (ginf1)
 • feltételes formázás (ginf2)
 • konszolidáció (ginf2)
 • OLAP-használat (ginf2)
 • helyesírás-ellenőrzés (ginf2)
 • online könyvtári katalógus (ginf2)
 • ...