Vallalatimenedzsment

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A vállalati menedzsment vállalati eredményességre gyakorolt szerepének és hatásának összehasonlító elemzése három tetszőlegesen választott hazai Volántársaság (Nógrád Volán Zrt., Borsod Volán Zrt., Márta Volán Zrt.) releváns adatai alapján.

A feladat előtörténete

Az általam készített feladat célja a szakdolgozatom hasznosabbá, eredményesebbé tétele. Szakdolgozatom témája a vállalati menedzsment szerepe és hatása a vállalat eredményességére.

A munkámban az elsődleges célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogy a vállalati eredményesség mértékét mely vállalati menedzsmentet jól leíró tényezők befolyásolják.


A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Sokan kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen vállalati menedzsment politika miatt fut igazán jól egy vállalat, illetve annak a tényleges eredményessége. Ha nem könyvvizsgálói jelentésekről vagy könyveléssel kapcsolatos elemzésről van szó, akkor konkrét elemzésekkel alig találkozunk. Ráadásul a könyvvizsgálói elemzések nem vesznek figyelembe más hasonló paraméterekkel és célokkal rendelkező céget.

Ugyan rengeteg tanulmány (akár szakdolgozatok is), szakirodalom található a könyvesboltokban vagy az interneten, melyek a vállalati menedzsment szerepével és feladataival foglalkoznak, de ezek számszerű, elemző vizsgálatot nem végeznek. Összehasonlító elemzést önkényesen (a szakirodalmi tudás meglétét feltételezve) végezhetünk úgy, hogy összehasonlítjuk az adatokat, és szubjektív véleményt alkotunk. Ehhez azonban elég sok vállalat többéves adataira lenne szükség, melyek összegyűjtése és értelmezése több időt venne igénybe. Ezenkívül ehhez segítő módszer lehet még a kérdőívek készítése vállalatok számára, melyből számunkra sokat mondó információkhoz juthatunk a végső következtetés levonása kapcsán.

Véleményem szerint, az ilyen elemzésre a tanulmányaim során megismert COCO hasonlóságelemző-módszer tűnik a leginkább alkalmasnak.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az elemzés elvégzéséhez szükséges adatokat az http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ portálról gyűjtöttem össze. Egyrészt kikerestem, majd felhasználtam a már említett három Volántársaság nyilvánosságra hozott főbb 2009, 2010 és és 2011-es mérlegadatait, s ezekből kiszámoltam az egyetemen és szakirodalomból tanult képletek alapján az egyes mutatókat. Másrészt, ellenőrzés céljából (jól számoltam - e?) tanulmányoztam a három volántársaság évenkénti részletes jelentéseit, melyek majdnem valamennyi általam választott és kiszámított mutatót tartalmaztak.

Több mutató elemzésbe való bevonása talán teljesebb, átfogóbb képet adott volna, de a rendelkezésre álló mérlegadatok és jelentések nagy információtartalma ellenére nem volt túl egyszerű a statisztikai adatokat kinyerni az egyes évek szerint. Hiszen évről évre változik a jelentések formai része, vagy az egyes mutatókat más-más, sokszor vállalatonként eltérő nevekkel illetik, valamint az adatok különálló pdf fájlokban szerepelnek évekre lebontva. Ráadásul a http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ portálról mindig újra ki kell kikeresni az adatokat, konkrét elérési linkek (melyeket újra be lehet tölteni) nem állnak rendelkezésre.

A szükséges adatok átemelése Excelbe sem volt szerencsés, túl sok kattintásra volt szükség, egyenként kellett az adatokat Excelbe másolni, vagy néhány mutatót külön ki kellett számolni.

A feladat és az elemzés megértéséhez fontosnak tartom néhány tényező definiálását, fogalmának meghatározását.

Élőmunka termelékenysége (eFt): A termelékenység növelése elérhető jobb munkaszervezéssel, előkészítéssel, a munkafolyamatok begyakorlásával, a szakképzettség növelésével, a munkafegyelem javításával, valamint műszaki fejlesztéssel. Kiszámítási mód: Nettó árbevétel/Átlagos statisztikai létszám

Saját tőke aránya (%): Minél magasabb a mutatószám értéke, annál kedvezőbb a vállalkozás megítélése, mivel azt jelzi, hogy a vállalkozás nincs eladósodva. Az ilyen cég a hitelfelvételi lehetőségeit kevésbé merítette ki, nagyobb lehetőségei vannak egy esetleges későbbi fejlesztés külső finanszírozási forrásainak megszerzéséhez. Kiszámítási mód: Saját tőke/Összes forrás

Eszközarányos eredmény (%): A vállalkozás összes eszközének eredményét fejezi ki, megmutatja, hogy a vállalkozás vezetői a céget mekkora megtérülési ráta mellett működtették. A mutató egyaránt fontos lehet a tulajdonosok és a hitelezők számára, akárcsak a vállalat vezetése számára. Return on Assets = ROA Kiszámítási mód: Adózás előtti eredmény/Összes eszköz

Likviditási ráta (%): A kapott érték azt jelzi, hogy a mobilizálható (könnyen pénzé tehető) eszközök hány százalékát teszik ki a likvid (rövid időn belül kiegyenlítendő) tartozásoknak. Minél magasabb a hányados értéke annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása. Kiszámítási mód: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek

A mutató

 • 1-nél kisebb értéke esetén fennáll a vállalkozás fizetésképtelenségének közvetlen veszélye,
 • 1 fölötti értéke elfogadható,
 • normális üzemmenet esetén az 1,3 érték tekinthető megfelelőnek,
 • a túl magas érték a jövedelmezőség romlását vonhatja maga után.

Objektumok (sorok)

A sorok az általam összehasonlított vállalatok egyes éveit tartalmazzák, amelyek a következők: 2009. Nógrád Volán, 2009. Borsod Volán, 2009. Mátra Volán, 2010. Nógrád Volán, 2010. Borsod Volán, 2010. Mátra Volán, 2011. Nógrád Volán, 2011. Borsod Volán, 2011. Mátra Volán.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az oszlopokba azok a mutatók kerültek, melyek véleményem szerint nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan alakul a vállalat eredményessége. Tehát az Y a mérleg szerinti eredmény. Az általam fontosnak tartott tényezők a következők:

 • átlagos állományi létszám (fő) - minél többen dolgoznak, annál eredményesebb a vállalat, így nagyobb a mérleg szerinti eredmény,
 • élőmunka termelékenysége (eFt) - minél nagyobb, annál termelékenyebb a vállalat, ezáltal nagyobb a mérleg szerinti eredmény,
 • saját tőke aránya (%) – minél kisebb, annál nagyobb a kényszer a jó menedzseri döntésekre, így nagyobb lesz a mérleg szerinti eredmény,
 • igazgatóság és felügyelőbizottság díjazása (eFt) - minél nagyobb, annál motiváltabb és hasznosabb egy vezető, és annál nagyobb a mérleg szerinti eredmény,
 • eszközarányos eredmény (%) – minél nagyobb, annál nagyobb a mérleg szerinti eredmény,
 • likviditási ráta (%) - minél nagyobb, annál biztonságosabb a vállalat azonnali fizetőképessége, nagyobb lesz a mérleg szerinti eredmény.


Irányok meghatározása:

 • 1, minél kisebb, annál jobb,
 • 0, minél nagyobb, annál jobb.

A feladat által érintett célcsoportok

Célcsoportok lehetnek vállalatok, vállalatvezetők, és olyan emberek, akik komoly döntési helyzetben vannak egy vállalat életében.

Ezenkívül Vállalati menedzsment, Vezetés és szervezés, Vállalatgazdaságtan és ehhez a témához közel álló tantárgyak oktatóinak is hasznos lehet az elemzés, már csak azért is, hogy számszerűsített, konkrét, számolt adatok is rendelkezésre álljanak a hallgatók számára a leíró- és tényközlő jellegű szakirodalom mellett.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat megoldását követően választ kapunk arra a kérdésre – mivel a befolyásoló tényezők is számszerűsítve vannak, illetve fontossági sorrendjük is meghatározásra kerül – hogy mely mutatókat kellene javítani ahhoz, hogy a vállalat eredményessége kedvezőbb legyen. Így az elemzéssel kapott eredmények esetleg vállalati szintű döntések támogatására is alkalmasak lehetnek (pl. likviditás növelése).

Saját elemzés:

 • Adatvagyon összegyűjtése (ingyenes)
 • Egyes mutatók kiszámítása, ellenőrzése
  • Költsége: 2500Ft/óra
  • Ráfordított idő: 2 óra.
 • A szakértői munka: adatok összehasonlítása (önkényes)
  • Költsége: 3000Ft/óra
  • Ráfordított idő: 4 óra.
 • Közvélemény-kutatás, kérdőívek készítése vállalatok számára (önkényes)
  • Költsége: 1000Ft/óra
  • Ráfordított idő: 2 óra.

Összköltség: 19.000 Ft.


COCO hasonlóságelemzés:

 • Adatvagyon összegyűjtése (ingyenes).
 • Egyes mutatók kiszámítása, ellenőrzése 2500 Ft/óra
  • Ráfordított idő: 2 óra
 • Az adatvagyonhoz szükséges programcsomag beszerzési költsége (Excel Solver, ingyenes).
 • A szakértői munka:
  • Költsége: 3000Ft/óra
  • Ráfordított idő: 1 óra

Összköltség: 8000 Ft.


Költségkülönbözet: 19.000-8.000=11.000 Ft


Akár költségkülönbözet miatt már hasznosnak tűnhet a COCO elemzést választani, de ezen kívül természetesen más értéktöbblet források is vannak. A COCO módszer objektív, tehát megbízható, tényszerű. Az önkényes elemzés szubjektív, saját megítélésű következtetéseket kapunk belőle, s ezáltal nő a kockázat. Egy szubjektív, vita tárgyát képezhető megítélés miatt a vállalati menedzsment rossz döntések sorozatát hozhatja, azaz kockázatosak lehetnek az önkényes elemzés hatására hozott döntések. A COCO elemzés ezzel szemben/emellett egy lehetséges kockázatcsökkentő segítség is lehet a vállalatok számára.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A megoldásom az alábbiak segítségével készült el:

 • A „Feladat” munkafüzetben a feladat rövid megfogalmazása és az elemzés elvégzéséhez szükséges fogalmak leírása található.
 • Az „Adatok” munkafüzet egy értékoszlopos metaadatbázist tartalmaz.
 • A „Kimutatás” munkafüzetben két OAM található, az egyik összegnézetben, a másik darabnézetben.
 • A „COCO” munkafüzet magát az elemzést tartalmazza, melynek részei:
  • az alapadatok, melyek a kimutatásból kinyert elemzésre váró adatok (A3:H14). Az utolsó oszlop az eredeti Y mutató (mérleg szerinti eredmény (eFt) ),
  • a rangsor, amely az egyes tényezők értékeit (B21:G29) rangsorolja csökkenő vagy növekvő sorrendbe az irányultságok szerint,
  • a lépcsők (B33:G41), melyet a megoldás során a Solver tölt fel,
  • a segédtáblázat (B46:G53),
  • COCO elemzés, melyben helyet kap (B58:G66) az fkeres függvény, (H58:H66) az eredeti Y-értékek, (I58:I66) a tényezők összegeként számított Y-értékek, a (J58:J66) az eredeti és számított Y-értékek közötti eltérés, (J67) a Solver célcellája, (L58:L66) a"HA" függvény segítségével döntés az adott tényezőről (alulteljesít, túlteljesít, semleges), (M58:M66) a számított értékek hitelességének ellenőrzése a "COCO(2)" munkafüzet értékei alapján, (B68:G69) a tulajdonságok fontossága átlaggal és ezek rangsora, és (B71:G72) a tényezők érzékenysége (szórás) és ez alapján rangsora.
 • A "COCO (2)" munkafüzetben újra számoljuk az értékeket (ugyanúgy mint a „COCO”-ban) ellenkező irányokkal. Ha a döntés eredménye ellentétes a "COCO" eredményével, akkor az eredményt hitelesnek tekinthetjük.


Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Az elemzést lefutását követően azt kapjuk, hogy valamennyi tényező tulajdonságai alapján hozott direkt döntés hiteles. Ugyan a „HA” függvénnyel történt ellenőrzés során lett néhány hiteltelennek bizonyult döntés, azonban a kerekítési "maszatokat" nem szabad jelként értelmezni, a nagyon kicsi eltérések nullának minősülnek, tehát megkérdőjelezhetetlen a hitelesség a hiteltelennek kapott objektumok esetén is. A tényezők fontosságának rangsora:

  1. Likviditási ráta
  2. Eszközarányos eredmény
  3. Igazgatóság és felügyelőbizottság díjazása
  4. Élőmunka termelékenysége

A szórások rangsora azt jelzi, hogy egy tényező változására mennyire érzékeny a számított Y. A rangsor az alábbi:

  1. Átlagos állományi létszám
  2. Likviditási ráta
  3. Eszközarányos eredmény
  4. Igazgatóság és felügyelőbizottság díjazása

További eredményréteg a kapott lépcsők értéke

Átlagos állományi létszám

 • Az átlagos állományi létszámnál megfigyelhető negatív lépcsők (COCO munkalap B37:B41) azt jelentik, hogy alacsony létszám esetén veszteség keletkezhet. Ez valóban elképzelhető pl.: ha a Volán telephelyek garázsai tele vannak buszokkal és nincs megfelelő mennyiségű személyzet ezek forgalomban tartásához, akkor az amortizáció fellép ellenben bevétel nem minden jármű esetén keletkezik így a mérleg szerinti eredmény per definíció negatív kell, hogy legyen. Ha az amortizáció értéke képes meghaladni a megtakarított bér- és üzemanyagköltséget.
 • Ellenszámítás:
  • Bér: 300.000Ft/fő/hó (minden részletével)
  • Menetteljesítmény: 500km/fő/nap
  • Km tarifa: 100Ft/km (fogyasztás, alkatrészek, kenőanyag, matrica...stb.)
  • Bevétel: 280Ft/utas/út * 1000 utas/nap= 280.000Ft
  • Busz (állóeszköz) beszerzési érték: 30.000.000Ft
  • Leírás kulcsa: 10%/év (3.000.000Ft/év)
  • 200 munkanap/év
   • Ha megy a busz (egy éven át):
    • Bevételek összesen: 200*280.000 (reklámfelület értékesítése nélkül)
    • Kiadások összesen: 3.000.000+100*500*200+12*300.000
    • Eredmények összesen: 56.000.000-16.600.000 kb.= 40m Ft
   • Ha nem megy a busz:
    • Bevételek összesen: 0
    • Kiadások összesen: 3.000.000
    • Eredmények összesen: -3.000.000 Ft

Élőmunka termelékenység

Akkor keletkezhet negatív élőmunka termelékenység, ha van bérkiáramlás, de nincs teljesítmény. Pl.: táppénz

Eszközarányos eredmény

Az eszközarányos eredmény negatív lépcső értékei azt jelentik, hogy az attribútum adott szintjénél rosszabb bemenő jel esetén a mérleg szerinti eredmény csökken.

Pl.: kihasználatlan buszok esetén, ha nagy a járatsűrűség, de kevés az (fizető) utazó. Tehát a cég nem használja fel hatékonyan az eszközeit, s ezáltal nem tud profitot termelni.

Igazgatóság és felügyelőbizottság díjazása

Az itt megfigyelhető negatív lépcsők is azt jelentik, hogy veszteség állhat elő.

Pl. Ha az ellenőrök (akár szó szerint is a jegyellenőrök) nem végzik korrekt módon a munkájukat, akkor az eszközarányos eredményhez hasonló anomáliák lépnek fel: - sok bliccelő utas (jegyellenőr)

Illetve lehetnek még túl drága beszállítói szerződések, jogi képviselet magas költségei visszavont/újrakiírt közbeszerzés esetén (felügyelő bizottság)

Likviditási ráta

A negatív lépcsők értéke azt jelenti, hogy alacsony likviditási ráta esetén kevesebb lesz a mérleg szerinti eredmény.

Pl. Nógrád Volán a 2011. évben:

 • forgóeszközök csökkenése: 20.905 eFt, ez 3,4%-os csökkenés
 • kötelezettségek növekedése: 382.926 eFt, ez 17,1%-os növekedés. Ráadásul ezen belül a rövidlejáratú kötelezettségek növekedésének aránya 41,7%-os (pl. a lízingkötelezettségek éven belüli állományának növekedése)

Tehát a forgóeszközök értékének mérsékelt csökkenése mellett az összes kötelezettség nagyobb növekedési üteme figyelhető meg, s ez csökkenti a mérleg szerinti eredményt, amellett, hogy negatívan hat a likviditási mutatóra. Hiszen ha a likviditási ráta túl alcsony, mert a vállalat rosszul tervezi a bevételek és kiadások áramlását, akkor a forgóeszközhitelek költségei egyértelműen a veszteség irányába nyomják az esetleg különben kedvezőbb eredményességet.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az elemzés eredménye (a szakirodalmak mellett) megerősített abban, hogy a vállalati menedzsmentet jól leíró tényezők nagymértékben szerepet vállalnak az eredményesség alakulásában. A vizsgált tulajdonságok közül a két legfontosabb tényező a likviditási ráta és az eszközarányos eredmény; legkevésbé fontos az, hogy mekkora az átlagos állományi létszám.

Továbbá, célszerű lenne egy elemzésre alkalmas adatnézetet létrehozni, mely megkönnyítené az ilyen elemzéseket. Az egyes vállalatok mutatóit évek szerint lehetne csoportosítani, s ezt a táblázatot közzétenni.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az adatvagyon összegyűjtése mindkét elemzésnél ingyenes. Az így összegyűjtött mutatók ellenőrzése is mindkét elemzésben alapvető feladat.

Haszon:

 • A vizsgálat során tett szakértői munkára fordított idő a COCO elemzés esetén jóval kevesebb, mint a saját (önkényes) elemzésre fordított idő.
 • A COCO elemzés vállalati döntések kiindulópontja lehet, hiszen az elérhető objektivitáson túl kockázatcsökkentő módszer is. Ezenkívül bővíti az értékelési lehetőségek tárházát a témában.

A tervezett 11.000 Ft hasznosság megvalósult, hiszen az elemzést 19.000 Ft helyett 8.000 Ft-ért lehet elvégezni.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet

COCO demo

E-beszamolo