Segítség:Forma és tartalom

A Miau Wiki wikiből

Hogyan készül egy szócikk a MIAU Wiki alatt?

A következőkben foglaljuk össze azokat a formai és tartalmi elvárásokat, melyeket a hallgatói egyéni munkák készítésénél szem előtt kell tartani. A saját Best Retirement Communities szócikk kialakításához példaként a Szakértői rendszer lapját ajánljuk.

Általános követelmények

A szócikkek egységes kinézetének megőrzéséért és az ellenőrizhetőségért a következőket kérjük szem előtt tartani:

 • Mindenkinek kötelező a regisztráció! (Ehhez még email-cím megadása sem kötelező, kizárólag felhasználói nevet és jelszót kell választani.) A felhasználói név alapján követhető ugyanis az egyes hallgatók "teljesítménye", akár a saját szócikk kidolgozásában, akár más szócikkekben való közreműködésben. Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy "gyanús esetekben" (pl. nagyon egyenetlen színvonalú írások) személyesen is számonkérjük az érintett anyagrész(eke)t.
 • Irányelvek a személyes szócikk kiválasztásához... (A kifejezésválasztó oldal hamarosan elkészül...)
 • A lent részletezett tartalmi modulok szerepeljenek minden szócikken. Ugyanakkor természetesen lehetséges, hogy tényleges tartalma nem lesz mindegyiknek, pl. mert nincs érdemi ellentmondás az adott kifejezés szakirodalmában.
 • A szócikk és a vitalap elkülönítése: Mindenkinek lehetősége van bármely szócikket bővíteni új tartalommal, forrással stb. Ugyanakkor azt kérjük, hogy a bővítés szükségességéről folyó diskurzus ne a szócikk oldalán, hanem az ahhoz tartozó vitalapon történjen! Ha nem vagy biztos a bővítés szükségességében, inkább először a vitalapon vesd fel a javaslatot!
 • A más szócikkben/szócikkekben való közreműködés alatt NEM a helyesírás vagy a stílus korrigálását értjük (persze ezt is szívesen vesszük), hanem valódi tartalmi bővítést, pontosítást.

Minimális elvárások a megfelelt szinthez

 • Minden alább ismertetendő modulban (az ellentmondások kivételével) legyen bejegyzés, mégpedig
  • a történeti modulban legalább 3 (egy online MIAU-n kívüli, egy hagyományos, tehát nyomtatott (offline), valamint egy MIAU-ból vett CD vagy online dokumentum), ill. a korábbi OGIL szócikkek minden hasznos eleme,
  • az ontológiai modulban minden kapcsolattípushoz 1-1 bejegyzés kell, ill. a korábbi OGIL szócikkek minden hasznos eleme,
  • az ellentmondás modulban nem kötelező bejegyzést szerepeltetni, kivéve, ha a korábbi OGIL már rámutatott ilyenre, ekkor ezt át kell venni,
  • a definíciós modulban legalább egy bejegyzés kötelező, ill. a korábbi OGIL szócikkek minden hasznos eleme,
  • a tesztkérdések moduljában legalább egy bejegyzés szükséges, ill. a korábbi OGIL szócikkek minden hasznos eleme,
 • Minden idézet, hivatkozás legyen korrekt.
 • A saját vélemények megfogalmazása legyen szabatos.
 • Amennyiben egy hallgató több szócikkhez is hozzászólt, az ezekre mutató belső hivatkozásokat a személyes lapján - az ellenőrizhetőség érdekében - szíveskedjen feltüntetni!

Tartalmi struktúra

A szócikk mindenkor a szakkifejezéssel kezdődik, mely után külön sorban kell, hogy szerepeljen a vizsgált kifejezés angol nyelvű változata (illetve angol kifejezés esetében annak magyar fordítása). Ha van a szakkifejezésnek általánosan elterjedt rövidítése, akkor azt is célszerű itt megadni.

A szócikk a következő modulokat tartalmazza:

Történeti modul

 • Évszámmal kezdődően, időrendi sorrendben, listába szerkesztett módon itt kell megadni a papír-alapú és/vagy online szakirodalmakból azokat az "idézeteket" és/vagy kivonatos értelmezéseket, melyek a szóban forgó szakkifejezés teljes definícióját, vagy annak valamely fontos részét mutatják be. A szöveg végén a klasszikus, teljes, pontos hivatkozást (inkl. szerzők, intézmény, ISSN, kiadó, kiadvány, rendezvény, oldalszám, URL, stb.) tartalmazó URL-t is meg kell adni a következő oldalon keresztül, ahol lehetőség van új forrás felvitelére, az eddig rögzített források kód alapján való lekérésére, valamint keresésre a címben és a kulcszavakban.
 • A hallgatók egymás munkáját érintő észrevételeinek egyik fontos formája, hogy a történeti listát új forrásokkal egészíthetik ki.

Ontológiai modul

A blokk célja, hogy feltárja szócikk témája illetve más szakkifejezések közötti "kapcsolati hálót" (illetve annak egy részét). A fontosabb kapcsolati típusok:

 • "ez egy" kapcsolattípus: Ide kerülnek azok a szakkifejezések és indoklásuk, melyek a kidolgozás alatt álló szócikk/jelenség kapcsán példákat (alkalmazási területeket, projekteket, termékeket, keretrendszereket, szolgáltatásokat, ill. jelzőket) listáznak fel. Pl. a szakértői rendszer (SZR) esetében: Level5 (SZR-fejlesztő keretrendszer), grafikus, induktív, online SZR (a SZR altípusai, vagyis a fogalom jelzői). Azon a szavak esetében, melyek szerepelnek a MIAU WIKI-ben belső hivatkozást kell alkalmazni.
 • "van neki, része a szócikknek" kapcsolattípus: Ide azok a szakkifejezések kerülnek, melyek a vizsgált szócikk/jelenség részei, alkotóelemei. Pl. a szakértői rendszer (SZR) esetében: szabály, objektum, attribútum, opció, magyarázó alrendszer. Azon a szavak esetében, melyek szerepelnek a MIAU_WIKI-ben belső hivatkozást kell alkalmazni.
 • "a szócikk része valaminek (a szócikkel egyenrangú fogalmak)" kapcsolattípus: Ide kerülnek azok a szakszavak, melyek a vizsgált szócikkhez hasonló (azonos jelentés szinten értelmezhető) összefüggést mutatnak. Ebben az esetben meg kell adni a szócikkek és társait (szinonímákat, alternatvívákat, konkurens, kiegészítő jelenségeket) magába foglaló halmaz nevét is. Pl. a szakértői rendszer (SZR) esetében: módszerek (szakértői rendszer, CBR, abdukció). Azon a szavak esetében, melyek szerepelnek a MIAU WIKI-ben belső hivatkozást kell alkalmazni.

A hallgatók a fenti kapcsolattípusok listáit egymás szócikkeiben is kiegészíthetik új elemekkel, ill. létrehozhatnak új kapcsolattípusokat is, amennyiben azokhoz megfelelő példákat adnak meg.

Ellentmondások és vitatott kijelentések modulja

 • Két évszám (ellentmondás esetén) vagy egy évszám (vita esetén) megadásával kezdve a felsorolást, ide kerülnek azok a hallgatói vélemények, melyek saját megfogalmazásban leírják, milyen ellentmondást vélnek felfedezni két, a történeti modulban felsorolt szakirodalmi forrás között, illetve miben érzik tévesnek, pontatlannak az adott szakirodalmi forrást.
 • A hallgatók egymás munkáját a lista bővítésén keresztül véleményezhetik. (Ne feledjük a vitalap szerepét!)
 • Abban az esetben, ha valaki nagyon figyelmesen követ több szócikket is, feltünhetnek olyan ellentmondások, melyek a szavak ontológiai jellegű kapcsolataira vezethetők vissza...

Definíciós modul

 • Ide kerül a szakirodalmi feldolgozás és az ellentmondások foldolgozása után a hallgató saját, a források tartalmát szintetizáló megfogalmazása számozott lista formájában.
 • A hallgatók egymás munkáját a lista bővítésén, vagyis alternatív definíciók kialakításán keresztül véleményezhetik. Ilyen esetben hasznos, ha az ellentmondás modulban kitérnek arra, miért tartja jobbnak valaki saját megfogalmazását. Ilyen esetben a sor a DEFx:DEFy utalással kezdődjön, ahol X és Y a definíciós modul sorszámait jelentik.

Tesztkérdések modul

 • Didaktikai szempontból fontos, hogy minden egyes szakszó kapcsán a definíció megőrzött, ill. az ellentmondás modulban elvetett jellemzői kérdés és potenciális válaszok formájában is megjelenjenek (számozott lista keretében). Fontos ez azért is, mert kérdezni és egzakt módon válaszolni is meg kell tanulni. A potenciális válaszok közül a helyeset/helyeseket a kérdés szerzőjének kell először megadnia. Amennyiben valaki megkérdőjelezi a kérdést és vagy a válaszok helyességét, úgy ezt az ellentmondás modulban teheti meg a TESTx hivatkozással indítva az új bejegyzést.
 • Tetszőleges tesztkérdéstípusok alkalmazhatók.

Ajánlott irodalmak modulja

 • Itt kell megadni a szócikk kapcsán talált MIAU, ill. egyéb dokumentumokat, melyek a definícióalkotásban nem kerültek felhasználásra, de alkalmazási példákkal, esettanulmányokkal színesítik az Olvasó elé táruló képet.

Milyen kompentenciákra (előzetes tudásra) van szükség egy szócikk kidolgozásához?

(avagy kiegészítő gondolatok az alapismeretekről és a hozzáállásról)

Keresés

 • Az alábbi dokumentum átfogó tájékoztatást ad a kereséssel kapcsolatos tudnivalókról jegyzet.
 • A korrekt hivatkozásról, a források katalogizálásáról soha nem szabad megfeledkezni...

Logika

 • Bár a matematika, a nyelvtudomány és a számítástechnika még nem jutott el arra a szintre, hogy tetszőleges emberi szövegek logikátlanságait automatikusan fel lehessen tárni, az emberi agy mégis képes erre. (Itt sem kell tehát mást tenni, mint a politikai nyilatkozatok értelmezésekor...)
 • A modus ponens és a modus tolens elvei a legtöbb nehézségen mindenkit átsegítenek.
 • Hasznos, ha mindent bizonyítani próbálunk, ill. az eredeti állítás teljes tagadását vagy részleges változatás utáni állapotait is megkíséreljük érvekkel alátámasztani, vagy éppen kizárni.